سفارش تبلیغ
صبا ویژن
لیــاقـت...
یکشنبه 91/12/27 1:30 عصر

فکر میکنی از تو تنفر دارم ؟؟

اشتباه میکنی ! من بهـ تو فکر هم نمیکنم،
چون تنفر هم یهـ نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری !

پوزخند

 http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/kaleske/504ef725950e723251e1d3d2f86ab15e.jpg
تقصیرخودمونه
پنج شنبه 91/12/24 9:15 عصر

 

 تقصـیر خـودمونـه

 بعضـی هـا عـددی نـبودند

و مـا آنهـا را بـه تـوان رسـانـدیم 

دروغ میــگم؟ 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/kaleske/0873b53b79639c16d0a491fe647ba870.jpg