سفارش تبلیغ
صبا ویژن
0030
سه شنبه 92/4/25 5:51 عصر

آدم ِدآغون از اول دآغون نبوده

دآغونش کردن

ولی...

آدم ِبیشعور از اول بیشعور بوده!

بهت نمی گم
آدم بی معرفتی هستی
چون؛
بی معرفت ها که آدم نیستن!

http://www.8pic.ir/images/72731451294977040845.png0029
چهارشنبه 92/4/12 12:40 عصر

بعضیـا همچیـن خودشـونـو میگیـرن

انگـار دی اکسیـد کربـن

میگیـرن اکسیـژن خالـص پـس میـدن...

تـو بهتـریـن شرایـط بـه عنـوان کـود

بـه درد چـرخه هستـی میخـورن!

بـه بعضیـا هـم بایـد بـا متـانت خاصـی گفـت:

لطفـا به دهـن برامـون خفـه شـو...